tờ khai không đúng định dạng với XSD. -Dữ liệu sai tại dòng

Công ty cổ phần chữ ký số vina  hướng dan lỗi tháng 9, 10 khi nộp tợ khai quý , nộp tờ khai bổ sung bị lỗi

Cảnh báo:   T�? khai không đúng định dạng với XSD. -Dữ liệu sai tại dòng: 75. – Chi tiết: cvc-complex-type.2.4.a: Invalid content was found starting with element ‘TongDThuVaThueGTGTHHDVBRa’. One of ‘{“http://kekhaithue.gdt.gov.vn/TKhaiThue”:HHDVBRaKhongTinhThue}’ is expected.

Hai cách

Cách 1:

ANh Chị đan sữ dụng phàn mềm htkk 3.3.8 hoắc thấp hơn thì  phải năng cấp lên htkk 3.4.0     ( htkk mơi nhất cua  thuế)  sau đo kết xuất xml nôp lại bình thường

Cách 2:

Anh Chị vào lại http://nhantokhai.gdt.gov.vn

Anh Chị chọn loai tờ khai cần nôp , kê khai quý, tháng , tợ khai bổ sung …

Điền số liệu cần nộp cần sữa chữa bổ sung khi làm xong

sau đó  nộp là thành công

công ty cổ phần chữ ký số vina  Chúc các Anh Chị thành công